dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Các Ông (bà) Tổ trưởng chuyên môn năm học 2015-2016

  • Tổ Toán tin : Thầy  Nguyễn Tấn Phước            * Tổ Địa - Hoạ :  Thầy Lê Phúc Trí
  • Tổ Lý – Hoá - Công nghệ: Nguyễn Phước Quí *  Tổ Sinh- Nhạc: Cô Huỳnh Thị Tuyết
  • Tổ Ngữ Văn : Cô Đỗ Thị Mỹ Ngà                     *  Tổ Tiếng Anh-: Cô Trần Thị Hiền
  • Tổ Sử - GDCD : Cô Trương Thị Kim Thắm      *  Tổ Thể dục: Thầy Trần Văn Chánh
  • Tổ Văn Phòng : Thầy Bùi Văn Nhương.            * Tổ CN : Thầy Trần Quang Huệ